Skip to main content
0

Många människor i världen upplever en oro och hopplöshet över utvecklingen i sina länder och i världen. Så även här i Sverige, där det just nu är ett spänt läge. Många undrar: Vad ska man göra? Vad ska man rösta på? Vart är vi på väg?


I Bibeln möter vi många som ofta upplevde svåra lägen i sin nation. Kungar, profeter, såväl som mödrar och fäder fick gång på gång vända sin blick till högre ort än en riksdag.

Jag lyfter mina ögon till bergen. Varifrån kommer min hjälp?

Min hjälp kommer från Herren, som har gjort himmel och jord.
3 Inte låter han din fot vackla, inte slumrar han som bevarar dig.
Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte.

Herren bevarar dig, Herren är ditt skydd på din högra sida.
Solen ska inte skada dig om dagen, inte månen om natten.
Herren ska bevara dig från allt ont, han ska bevara din själ.
Herren ska bevara din utgång och din ingång, från nu och till evig tid.
Ps 121

I Bibeln upptäcker vi att det är chockerande vilket stort inflytande en enda människas böner kan ha på det som sker i landet. Faktum är att det Guds folk sysslar med kan ha en större påverkan på landet än alla politiker och soldater. Gud säger:

Om ”mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn,
ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte
och omvänder sig från sina onda vägar,
då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd
och skaffa läkedom åt deras land.
Mina ögon ska nu vara öppna och mina öron lyssna till
vad som bes på denna plats.”
2 krön 7:14-15

Det finns alltså ett direkt samband. Att ödmjuka sig och be leder till läkedom för hela landet. Det är därför Paulus skriver:

”Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan,
förbön och tacksägelse för alla människor,
för kungar och alla i ledande ställning,
så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv,
på alla sätt gudfruktigt och värdigt.
Detta är gott och rätt inför Gud,
vår Frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta
och komma till insikt om sanningen.”
1 tim 2:1-4

Paulus förklarar att bönen för makthavare och medmänniskor leder till
1. ett lugnt och värdigt liv
2. människors insikt om sanning och frälsning

Hur förvaltar vi detta uppdrag? Läs en uppmaning från Arne Imsen nedan.

BED FÖR ÖVERHETEN

”Det finns faktiskt bestämda, fasta böneämnen som vi bör betrakta som helt obligatoriska. För det första skall vi bedja för kungen och överheten. Varför skulle vi vara anbefallda göra det, om inte det vore så att vårt böneliv utövar inflytande? Vi skall genom våra böner utöva ett direkt inflytande över enskilda individer, makthavare men också på de organ de förfogar över. Där ska vi utöva ett sådant inflytande att vi genom vårt böneliv skyddar landet mycket mer än en hel försvars- eller angreppsarmé kan göra… Vi kommer i namnet Jesus. Vi beder för kung, för fosterland och regering, vi beder för riksdag. Vi beder Gud om förändringar; djupgående förändringar. Om det är nödvändigt med personförändringar, så låt det bli sådana. Är det nödvändigt med lagändringar, låt det ske. Alla de förändringar som är nödvändiga för att Ditt verk skall ha framgång. Gud, vi beder om förändringar med avseende på regering, riksdag, våra styrande myndigheter på alla områden, på alla nivåer. Vi beder för skola, massmedia och institutioner. Vi beder om förändringar som måste ske… Vi har oerhörda möjligheter som vi med större frimodighet borde göra anspråk på. Två eller tre bedjare som träder fram inför Gud med överenskomna böner, med myndigheten i Jesu namn och makten som enheten skapar, utövar ett mycket större politiskt inflytande än alla politiska grupperingar som samlar sig för att påverka med avseende på folkmoralen och andra områden i samhällslivet.Då vi beder och på detta sätt begär förändringar, medverkar vi till att förändringar verkligen sker.” /Arne Imsen